Rëndësia e infrastrukturës së cilësisë për rritjen e PV-ve

Rëndësia e infrastrukturës së cilësisë për rritjen e PV-ve

Autori: Dr. Lorenc Gordani

Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë

mund të në fazat e hershme një në te

Me hapjen e tenderit ndërkombëtare për ndërtimin e një impianti diellor mbi 50 MW, vendi tashmë është projektuar drejt një filozofie të re të sektorit të energjisë, si për sa i përket teknologjisë, qasjes se formës se investimit, mbështetjes dhe garancive te ofruara për investitorët, deri tek trajtimi i energjisë se prodhuar me ane te bursës se energjisë.

Një filozofi qe me sa duket po mbartet jo vetëm ne forme por edhe ne implementimet praktike. Kështu sipas kritereve të bëra te njohura deri me këtu, rëndësia më e madhe për zgjedhjen e fituesit do t’i jepet propozimit teknike (70 pikë) dhe pjesa e mbetur (30 pikë) i dedikohet ekskluzivisht ofertës financiare (e cila përfshin kuotimin e ofertuesit për një tarifë fikse 15 vjeçare në Euro/MWh).

Siç shikohet, një nga aspekt kryesore lidhet me ofertën financiare. Aspekt i  cili përveç se përben një nga dy shtyllat kryesore, vlerësohet edhe me një specifike me vete, duke u lidhur me kriteret e para kualifikimit dhe ato teknike, pasi që energjia e prodhuar për 15 vjet, siç ndodh zakonisht me projektet e rinovueshme si p.sh. aktualisht ato hidrike dhe biomase, do të mbështetet me një kuotë relative në faturën e energjisë.

Kështu, duke u fokusuar këtu ne vijim ne kriteret teknike, sipas një analize te ofruar ne një raport te fundit te IRENA-s, rezultatet e derikëtushme ne vende te ndryshme tregojnë se përgjatë ciklit të jetës së projektit, sistemet PV i nënshtrohen një shkalle mundësie për te dështuar me një kurbë te ‘vaskë’. Normat e dështimit janë më të larta në fazat e hershme për shkak të handikapëve në teknologji (efekti start-up), po aq sa janë ne fazat e fundit të ciklit – thotë raporti i IRENA-s.

Në fazat e hershme të zhvillimit të projektit, rreziku i lartë i dështimit zakonisht mbartet nga kompania qe ka mbuluar pjesën e inxhinierike, prokurimin dhe ndërtimin (EPC) dhe zhvilluesi i projektit. Këta aktore janë shpesh përgjegjës vetëm për disa vite, gjë që i bën ata të përqendrohen në sigurimin e cilësisë afatshkurtër!

Dështimet e teknologjisë mund të ulen në mes të jetës, duke çuar në të ardhura më të larta për huadhënësit dhe pronarët e projekteve, edhe pse kurba – në fund të ciklit të jetesës – pëson një trend në rritje për shkak të vjetërsimit. Këto rreziqe sipas te njëjtit raport përballohen nga entitetet publike ose komunitetet – qe nuk është rasti i Projektit te Akernise.

Ne çdo rast sigurimi i cilësisë (QA) është vendimtar për të reduktuar kostot e energjisë elektrike, pasi ajo kontribuon në sigurimin e stabilitetit për investitorët dhe palët e përfshira dhe behet një instrument thelbësor për të mbrojtur dhe përshpejtuar investimet e ardhshme në vendosjen e PV-ve. Por qe ato te mund të kenë një ndikim pozitiv, thelbësore është zbatimi i një kuadri gjithëpërfshirës të sigurimit të cilësisë qe kërkon një infrastrukturë fizike dhe institucionale, të referuar gjerësisht si infrastrukturë cilësore (QI).

Zbatimi i QI ndikon në parametrat kryesorë që qëndrojnë pas kostos se prodhimit te energjisë (LCOE). Rreziku teknik dhe normat përkatëse financiare, jeta e projektit dhe prodhimi i parashikuar i energjisë janë parametra për të cilat QI mund të ulë ndjeshëm pasigurinë dhe të rrisë performancën. Një mjedis i orientuar nga cilësitë për teknologjitë dhe projektet në zhvillim mund të rrisë besimin e investitorëve, të mundësojë kosto mesatare më të ulëta të kapitalit dhe të tërheqë më shumë investime për teknologjitë diellore.

Përcaktimi i skemave të cilësisë së duhur, si dhe përfshirja e praktikave ndërkombëtare dhe konsultimi i palëve të interesuara mund të ndikojnë pozitivisht në secilën nga fazat e ciklit jetësor të teknologjisë. Pra cilësia kërkon një qasje holistike, duke mbuluar jo vetëm pajisjet, por të gjithë sistemin, duke përfshirë projektimin, instalimin, operimin, shërbimet e mirëmbajtjes dhe angazhimin ne asgjësimin ne fund te ciklit.

Kështu nga pikëpamja ekonomike, një QI kombëtare që përputhet me praktikat më të mira ndërkombëtare do te siguronte cilësi dhe sigurinë me te mire. Për sa këtu, lidhur me Projektin Akernisë është punuar për më shumë se një vit, dhe supozohet të aktivizuarit në kohë të një sërë mekanizmash garancie në zinxhirin e gjatë të projektit. Nga implementimi i se cilës përfiton i gjithë zinxhiri i vlerës duke përfshinë të gjithë aktorët nga autoritet publike, financuesit, zhvilluesit e projektit, prodhuesit, instaluesit dhe përdoruesit përfundimtarë.

Shënim: Mendimet dhe opinionet e këtu me sipër shprehur i përkasin autorit të tyre. Ndërsa të gjitha përpjekjet janë bërë për të siguruar saktësinë e tyre, sa këtu nuk ka për qëllim të ofrojë këshilla ligjore, pasi qe situatat individuale mund të ndryshojnë dhe duhet të diskutohen me një ekspert. Për çdo këshillë specifike teknike ose ligjore, mbi informacionin e ofruar dhe tema të ngjashme, mund të kontaktoni përmes “lorenc_gordani@albaniaenergy.org”.

Most Read Publications

Most Visit Section

No post found

 2,147,483,647 total views,  1 views today

Lini një Përgjigje

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

LinkedIn
Share
Instagram
YouTube
RSS
Follow by Email
Këtë e pëlqejnë %d blogues: