Albania Adopt New Support Measures in Renewables

Albania Adopt New Support Measures in Renewables

Hulumtim
Albania Adopt New Support Measures in Renewables by Dr Lorenc Gordani, 29th November 2016 Këshilli i Ministrave ka depozituar me 04.10.2016 ne Kuvend projektligjin për promovimin e përdorimit të energjisë së rinovueshme i cili pritet te aprovohet në javët e fundit te dhjetorit ose të fillim janarit 2017. Iniciativë qe vjen ne kuadër te nënshkrimit te Traktatit te Komunitetit të Energjisë, në kuadër të të cilit lind detyrimi, ndërmjet të tjerave, për implementimin e acquis të BE-së, në sektorin e energjisë. Si rrjedhojë e se cilës edhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë është angazhuar për zbatimin e direktivës 2009/28/EC “Për burimet e energjisë se rinovueshme”. Direktiva ligjëron vendosjen e objektivave kombëtarë për burimet e rinovueshëm si të detyrueshme në mënyrë që të promovohet, sidomos, prodhimi i energjisë elektrike, ngrohja dhe…
Read More