Albania Delayed Approval of the Regulation on Access to DSO

Albania Delayed Approval of the Regulation on Access to DSO

Informim
Albania Delayed Approval of the Regulation on Access to DSO, Dr Lorenc Gordani, 16 Sept 2016 Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC ka vlerësuar si shume pozitive vendimin e Entit Rregullatorë te Energjisë, te datës 29.04.2016, mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Draft-Rregullores për Lidhjet e Reja ne Sistemin e Shpërndarjes”. Një vendim i marre ne linje me rekomandimin e shprehur edhe nga grupi ndër-institucional për vlerësimin, përmirësimin dhe monitorimin e indikatorëve te “Doing Business”, të ngritur me urdhër të Këshillit të Ministrave Nr. 30, datë 30.01.2014, për lehtësimin e procedurave për furnizimin me energji elektrike të objekteve veçanërisht të bizneseve. Ne te vërtet, lidhur me sa me sipër Ligji i Sektorit te Energjisë 43/2015 siç edhe ai i Energjive te Rinovueshme 138/2013, parashikon qasje…
Read More